Home Page Personnel Application Info Townplanning Explained Our Contact Details
Welkom by: Welcome to:
Futurescope Stadsbeplanners / Town Planners
Stadsbeplanning - die proses waardeur jou drome tot die ontwikkeling van jou eiendom verwesenlik word   Town Planning - the process where your dreams for the development of your property are realised
Dienste gelewer:
  Services include:
  • Dorpstigting
  • Hersonering
  • Toestemmingsgebruike
  • Onderverdelings
  • Tribunaalverhore
 
  • Township establishment
  • Rezoning
  • Consent Use applications
  • Subdivisions
  • Tribunal Hearings
Regsadvies met betrekking tot stadsbeplanningsaangeleenthede, sowel as verteenwoordiging in dispute, word ook gelewer.   Legal advice pertaining to town planning matters, including representation in disputes, are also rendered.
Stadsbeplanning is multi-dissiplinêr - daarom werk ons saam met siviele ingenieurs, landmeters, vervoeringenieurs, prokureurs en omgewingskonsultante om ‘n eenstop diens te lewer.   Town Planning is a multi-disciplinary activity - therefore we work together with civil engineers, land surveyors, traffic engineers, attorneys and environmental consultants in order to provide a one-stop service.
 
     
 
Home | Personnel | Projects | Townplanning Explained| Contact Us | Copyright © 2010 Futurescope